قروبات عاصمة الموارد البشرية

قروبات عاصمة الموارد البشرية

    <h2>انضم لمجموعات الواتساب لاعلانات الوظايف</h2>    
    <h2>قروب رقم 1</h2>   
  <p>انضم لمجموعة واتساب لاعلانات الوظائف رقم 1</p>    
    <a href="https://chat.whatsapp.com/ErPLpPY0di3CPlLCDkfau6" role="button">
      <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="Layer_1" data-name="Layer 1" viewBox="0 0 122.88 122.88"><defs><style>.cls-1{fill:#25d366;}.cls-1,.cls-2{fill-rule:evenodd;}.cls-2{fill:#fff;}</style></defs><title>whatsapp-round-color</title><path d="M61.44,0A61.44,61.44,0,1,1,0,61.44,61.44,61.44,0,0,1,61.44,0Z"></path><path d="M77,67.57c-.76-.39-4.52-2.23-5.22-2.49s-1.2-.38-1.72.39-2,2.48-2.43,3-.89.58-1.65.19a20.93,20.93,0,0,1-6.14-3.8,23.3,23.3,0,0,1-4.26-5.29A1.1,1.1,0,0,1,55.92,58c.35-.34.76-.89,1.15-1.34a5.34,5.34,0,0,0,.76-1.28,1.43,1.43,0,0,0-.06-1.34c-.2-.38-1.73-4.14-2.35-5.68s-1.26-1.28-1.73-1.31-.95,0-1.46,0a2.82,2.82,0,0,0-2,1,8.58,8.58,0,0,0-2.68,6.38c0,3.76,2.74,7.39,3.12,7.91S56,70.52,63.7,73.82a45.51,45.51,0,0,0,4.35,1.62,10.43,10.43,0,0,0,4.81.3c1.47-.21,4.52-1.84,5.16-3.63a6.37,6.37,0,0,0,.45-3.63c-.18-.34-.69-.53-1.46-.92Zm7.7-28a30.59,30.59,0,0,0-48.13,36.9L32.23,92.3l16.22-4.25a30.61,30.61,0,0,0,14.6,3.72h0A30.59,30.59,0,0,0,84.69,39.55ZM63.07,86.61a25.46,25.46,0,0,1-13-3.54l-.93-.56L39.57,85l2.57-9.38-.6-1A25.41,25.41,0,1,1,63.06,86.61Z"></path></svg>      
          إنضم الأن 
        </a>
    <h2>قروب رقم 2</h2>   
  <p>انضم لمجموعة واتساب لاعلانات الوظائف رقم 2</p>    
    <a href="https://chat.whatsapp.com/CXXK8SNEXHtGTfdwqE4h9q" role="button">
      <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="Layer_1" data-name="Layer 1" viewBox="0 0 122.88 122.88"><defs><style>.cls-1{fill:#25d366;}.cls-1,.cls-2{fill-rule:evenodd;}.cls-2{fill:#fff;}</style></defs><title>whatsapp-round-color</title><path d="M61.44,0A61.44,61.44,0,1,1,0,61.44,61.44,61.44,0,0,1,61.44,0Z"></path><path d="M77,67.57c-.76-.39-4.52-2.23-5.22-2.49s-1.2-.38-1.72.39-2,2.48-2.43,3-.89.58-1.65.19a20.93,20.93,0,0,1-6.14-3.8,23.3,23.3,0,0,1-4.26-5.29A1.1,1.1,0,0,1,55.92,58c.35-.34.76-.89,1.15-1.34a5.34,5.34,0,0,0,.76-1.28,1.43,1.43,0,0,0-.06-1.34c-.2-.38-1.73-4.14-2.35-5.68s-1.26-1.28-1.73-1.31-.95,0-1.46,0a2.82,2.82,0,0,0-2,1,8.58,8.58,0,0,0-2.68,6.38c0,3.76,2.74,7.39,3.12,7.91S56,70.52,63.7,73.82a45.51,45.51,0,0,0,4.35,1.62,10.43,10.43,0,0,0,4.81.3c1.47-.21,4.52-1.84,5.16-3.63a6.37,6.37,0,0,0,.45-3.63c-.18-.34-.69-.53-1.46-.92Zm7.7-28a30.59,30.59,0,0,0-48.13,36.9L32.23,92.3l16.22-4.25a30.61,30.61,0,0,0,14.6,3.72h0A30.59,30.59,0,0,0,84.69,39.55ZM63.07,86.61a25.46,25.46,0,0,1-13-3.54l-.93-.56L39.57,85l2.57-9.38-.6-1A25.41,25.41,0,1,1,63.06,86.61Z"></path></svg>      
          إنضم الأن 
        </a>
    <h2>قروب رقم 3</h2>   
  <p>انضم لمجموعة واتساب لاعلانات الوظائف رقم 3</p>    
    <a href="https://chat.whatsapp.com/KNaH0qZT59F1susXxTsI7Q" role="button">
      <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="Layer_1" data-name="Layer 1" viewBox="0 0 122.88 122.88"><defs><style>.cls-1{fill:#25d366;}.cls-1,.cls-2{fill-rule:evenodd;}.cls-2{fill:#fff;}</style></defs><title>whatsapp-round-color</title><path d="M61.44,0A61.44,61.44,0,1,1,0,61.44,61.44,61.44,0,0,1,61.44,0Z"></path><path d="M77,67.57c-.76-.39-4.52-2.23-5.22-2.49s-1.2-.38-1.72.39-2,2.48-2.43,3-.89.58-1.65.19a20.93,20.93,0,0,1-6.14-3.8,23.3,23.3,0,0,1-4.26-5.29A1.1,1.1,0,0,1,55.92,58c.35-.34.76-.89,1.15-1.34a5.34,5.34,0,0,0,.76-1.28,1.43,1.43,0,0,0-.06-1.34c-.2-.38-1.73-4.14-2.35-5.68s-1.26-1.28-1.73-1.31-.95,0-1.46,0a2.82,2.82,0,0,0-2,1,8.58,8.58,0,0,0-2.68,6.38c0,3.76,2.74,7.39,3.12,7.91S56,70.52,63.7,73.82a45.51,45.51,0,0,0,4.35,1.62,10.43,10.43,0,0,0,4.81.3c1.47-.21,4.52-1.84,5.16-3.63a6.37,6.37,0,0,0,.45-3.63c-.18-.34-.69-.53-1.46-.92Zm7.7-28a30.59,30.59,0,0,0-48.13,36.9L32.23,92.3l16.22-4.25a30.61,30.61,0,0,0,14.6,3.72h0A30.59,30.59,0,0,0,84.69,39.55ZM63.07,86.61a25.46,25.46,0,0,1-13-3.54l-.93-.56L39.57,85l2.57-9.38-.6-1A25.41,25.41,0,1,1,63.06,86.61Z"></path></svg>      
          إنضم الأن 
        </a>
    <h2>قروب رقم 4</h2>   
  <p>انضم لمجموعة واتساب لاعلانات الوظائف رقم 4</p>    
    <a href="https://chat.whatsapp.com/B8deKq2v6VoEpqHmG7hMWJ" role="button">
      <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="Layer_1" data-name="Layer 1" viewBox="0 0 122.88 122.88"><defs><style>.cls-1{fill:#25d366;}.cls-1,.cls-2{fill-rule:evenodd;}.cls-2{fill:#fff;}</style></defs><title>whatsapp-round-color</title><path d="M61.44,0A61.44,61.44,0,1,1,0,61.44,61.44,61.44,0,0,1,61.44,0Z"></path><path d="M77,67.57c-.76-.39-4.52-2.23-5.22-2.49s-1.2-.38-1.72.39-2,2.48-2.43,3-.89.58-1.65.19a20.93,20.93,0,0,1-6.14-3.8,23.3,23.3,0,0,1-4.26-5.29A1.1,1.1,0,0,1,55.92,58c.35-.34.76-.89,1.15-1.34a5.34,5.34,0,0,0,.76-1.28,1.43,1.43,0,0,0-.06-1.34c-.2-.38-1.73-4.14-2.35-5.68s-1.26-1.28-1.73-1.31-.95,0-1.46,0a2.82,2.82,0,0,0-2,1,8.58,8.58,0,0,0-2.68,6.38c0,3.76,2.74,7.39,3.12,7.91S56,70.52,63.7,73.82a45.51,45.51,0,0,0,4.35,1.62,10.43,10.43,0,0,0,4.81.3c1.47-.21,4.52-1.84,5.16-3.63a6.37,6.37,0,0,0,.45-3.63c-.18-.34-.69-.53-1.46-.92Zm7.7-28a30.59,30.59,0,0,0-48.13,36.9L32.23,92.3l16.22-4.25a30.61,30.61,0,0,0,14.6,3.72h0A30.59,30.59,0,0,0,84.69,39.55ZM63.07,86.61a25.46,25.46,0,0,1-13-3.54l-.93-.56L39.57,85l2.57-9.38-.6-1A25.41,25.41,0,1,1,63.06,86.61Z"></path></svg>      
          إنضم الأن 
        </a>
    <h2>قروب رقم 5</h2>   
  <p>انضم لمجموعة واتساب لاعلانات الوظائف رقم 5</p>    
    <a href="https://chat.whatsapp.com/CNFQl8wYdAV9QE9qt4Mdrf" role="button">
      <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="Layer_1" data-name="Layer 1" viewBox="0 0 122.88 122.88"><defs><style>.cls-1{fill:#25d366;}.cls-1,.cls-2{fill-rule:evenodd;}.cls-2{fill:#fff;}</style></defs><title>whatsapp-round-color</title><path d="M61.44,0A61.44,61.44,0,1,1,0,61.44,61.44,61.44,0,0,1,61.44,0Z"></path><path d="M77,67.57c-.76-.39-4.52-2.23-5.22-2.49s-1.2-.38-1.72.39-2,2.48-2.43,3-.89.58-1.65.19a20.93,20.93,0,0,1-6.14-3.8,23.3,23.3,0,0,1-4.26-5.29A1.1,1.1,0,0,1,55.92,58c.35-.34.76-.89,1.15-1.34a5.34,5.34,0,0,0,.76-1.28,1.43,1.43,0,0,0-.06-1.34c-.2-.38-1.73-4.14-2.35-5.68s-1.26-1.28-1.73-1.31-.95,0-1.46,0a2.82,2.82,0,0,0-2,1,8.58,8.58,0,0,0-2.68,6.38c0,3.76,2.74,7.39,3.12,7.91S56,70.52,63.7,73.82a45.51,45.51,0,0,0,4.35,1.62,10.43,10.43,0,0,0,4.81.3c1.47-.21,4.52-1.84,5.16-3.63a6.37,6.37,0,0,0,.45-3.63c-.18-.34-.69-.53-1.46-.92Zm7.7-28a30.59,30.59,0,0,0-48.13,36.9L32.23,92.3l16.22-4.25a30.61,30.61,0,0,0,14.6,3.72h0A30.59,30.59,0,0,0,84.69,39.55ZM63.07,86.61a25.46,25.46,0,0,1-13-3.54l-.93-.56L39.57,85l2.57-9.38-.6-1A25.41,25.41,0,1,1,63.06,86.61Z"></path></svg>      
          إنضم الأن 
        </a>
    <h2>قروب رقم 6</h2>   
  <p>انضم لمجموعة واتساب لاعلانات الوظائف رقم 6</p>    
    <a href="https://chat.whatsapp.com/F3l78XhBtZEAwMMlDjkZF5" role="button">
      <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="Layer_1" data-name="Layer 1" viewBox="0 0 122.88 122.88"><defs><style>.cls-1{fill:#25d366;}.cls-1,.cls-2{fill-rule:evenodd;}.cls-2{fill:#fff;}</style></defs><title>whatsapp-round-color</title><path d="M61.44,0A61.44,61.44,0,1,1,0,61.44,61.44,61.44,0,0,1,61.44,0Z"></path><path d="M77,67.57c-.76-.39-4.52-2.23-5.22-2.49s-1.2-.38-1.72.39-2,2.48-2.43,3-.89.58-1.65.19a20.93,20.93,0,0,1-6.14-3.8,23.3,23.3,0,0,1-4.26-5.29A1.1,1.1,0,0,1,55.92,58c.35-.34.76-.89,1.15-1.34a5.34,5.34,0,0,0,.76-1.28,1.43,1.43,0,0,0-.06-1.34c-.2-.38-1.73-4.14-2.35-5.68s-1.26-1.28-1.73-1.31-.95,0-1.46,0a2.82,2.82,0,0,0-2,1,8.58,8.58,0,0,0-2.68,6.38c0,3.76,2.74,7.39,3.12,7.91S56,70.52,63.7,73.82a45.51,45.51,0,0,0,4.35,1.62,10.43,10.43,0,0,0,4.81.3c1.47-.21,4.52-1.84,5.16-3.63a6.37,6.37,0,0,0,.45-3.63c-.18-.34-.69-.53-1.46-.92Zm7.7-28a30.59,30.59,0,0,0-48.13,36.9L32.23,92.3l16.22-4.25a30.61,30.61,0,0,0,14.6,3.72h0A30.59,30.59,0,0,0,84.69,39.55ZM63.07,86.61a25.46,25.46,0,0,1-13-3.54l-.93-.56L39.57,85l2.57-9.38-.6-1A25.41,25.41,0,1,1,63.06,86.61Z"></path></svg>      
          إنضم الأن 
        </a>
    <h2>انضم لنا على قناة التيليجرام لاعلانات الوظائف</h2>   
    <h2>قناة التيليجرام</h2>    
  <p>انضم لقتناة التيليجرام لاعلانات الوظائف</p>   
    <a href="https://t.me/c0hrcom" role="button">
      <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 333334 333334" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd"><defs><linearGradient id="a" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="162482" y1="307276" x2="170852" y2="26057.5"><stop offset="0" stop-color="#19a8dd"></stop><stop offset=".678" stop-color="#2ab2e2"></stop><stop offset="1" stop-color="#3cbde8"></stop></linearGradient></defs><circle cx="166667" cy="166667" r="166667" fill="url(#a)"></circle><path d="M246886 91205l-29735 149919s-4158 10396-15594 5404l-68618-52606-24952-12059-42002-14140s-6446-2288-7069-7277c-624-4992 7277-7694 7277-7694l166970-65498s13722-6030 13722 3951z" fill="#fefefe"></path><path d="M127666 239440s-2003-188-4499-8089c-2495-7901-15178-49487-15178-49487l100846-64043s5822-3535 5614 0c0 0 1040 623-2079 3534s-79222 71320-79222 71320l-5481 46765z" fill="#d4e6f1"></path><path d="M159250 214094l-27141 24745s-2122 1609-4443 601l5197-45965 26387 20619z" fill="#b6d0e5"></path></svg>      
          إنضم الأن 
        </a>
    <h2><a href="http://wa.me/+966503797470">اذا كنت مختص موارد بشرية او توظيف ورغبت في الانضمام إلى احد مجموعات الموارد البشرية او مسؤولي التوظيف تواصل معنا على الواتساب : +9665037979470</a></h2>    
    <a role="button">
      <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="Layer_1" data-name="Layer 1" viewBox="0 0 122.88 122.88"><defs><style>.cls-1{fill:#25d366;}.cls-1,.cls-2{fill-rule:evenodd;}.cls-2{fill:#fff;}</style></defs><title>whatsapp-round-color</title><path d="M61.44,0A61.44,61.44,0,1,1,0,61.44,61.44,61.44,0,0,1,61.44,0Z"></path><path d="M77,67.57c-.76-.39-4.52-2.23-5.22-2.49s-1.2-.38-1.72.39-2,2.48-2.43,3-.89.58-1.65.19a20.93,20.93,0,0,1-6.14-3.8,23.3,23.3,0,0,1-4.26-5.29A1.1,1.1,0,0,1,55.92,58c.35-.34.76-.89,1.15-1.34a5.34,5.34,0,0,0,.76-1.28,1.43,1.43,0,0,0-.06-1.34c-.2-.38-1.73-4.14-2.35-5.68s-1.26-1.28-1.73-1.31-.95,0-1.46,0a2.82,2.82,0,0,0-2,1,8.58,8.58,0,0,0-2.68,6.38c0,3.76,2.74,7.39,3.12,7.91S56,70.52,63.7,73.82a45.51,45.51,0,0,0,4.35,1.62,10.43,10.43,0,0,0,4.81.3c1.47-.21,4.52-1.84,5.16-3.63a6.37,6.37,0,0,0,.45-3.63c-.18-.34-.69-.53-1.46-.92Zm7.7-28a30.59,30.59,0,0,0-48.13,36.9L32.23,92.3l16.22-4.25a30.61,30.61,0,0,0,14.6,3.72h0A30.59,30.59,0,0,0,84.69,39.55ZM63.07,86.61a25.46,25.46,0,0,1-13-3.54l-.93-.56L39.57,85l2.57-9.38-.6-1A25.41,25.41,0,1,1,63.06,86.61Z"></path></svg>      
          تواصل الأن 
        </a>
زر الذهاب إلى الأعلى